Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Một phần
(thủ tục)
Một phần
(thủ tục)
Toàn trình
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
UBND Thành Phố Lào Cai 88 36 325 19629 19488 111 48 91.7 % 7.8 % 0.5 %
Sở Tài Nguyên Môi Trường 40 0 55 18246 17637 310 359 56.4 % 41.8 % 1.8 %
UBND Huyện Bát Xát 94 0 307 11781 11763 134 33 79.9 % 19 % 1.1 %
Sở Công Thương 0 0 124 9104 9107 1 5 100 % 0 % 0 %
UBND Huyện Bảo Thắng 218 26 205 7009 7004 99 11 92.7 % 5.9 % 1.4 %
UBND thị xã Sa Pa 72 5 341 6282 6362 22 137 96 % 3.7 % 0.3 %
UBND Huyện Bắc Hà 85 7 274 6060 6043 28 9 96.8 % 2.7 % 0.5 %
UBND Huyện Bảo Yên 79 4 244 4738 4767 0 7 92.8 % 7.2 % 0 %
UBND Huyện Mường Khương 95 0 315 4733 4694 91 22 97.2 % 0.9 % 1.9 %
UBND Huyện Văn Bàn 135 1 258 2792 2782 28 10 97.2 % 1.8 % 1 %
UBND Huyện Si Ma Cai 48 2 333 1327 1267 31 7 80.2 % 17.4 % 2.4 %
Sở Tư pháp 21 3 105 1294 1174 2 1 99.5 % 0.3 % 0.2 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 35 0 79 1137 1099 1 1 87.9 % 12 % 0.1 %
Sở Nội vụ 11 5 69 461 359 0 0 88.9 % 11.1 % 0 %
Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng 19 0 160 457 433 3 9 88.7 % 10.6 % 0.7 %
Sở Y tế 39 0 113 323 295 0 3 99 % 1 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 2 11 37 127 132 0 0 97.7 % 2.3 % 0 %
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 38 0 94 107 111 0 0 97.3 % 2.7 % 0 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1 0 99 98 94 0 5 100 % 0 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 0 0 86 88 88 0 0 58 % 42 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 37 79 76 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Du lịch 3 0 26 78 72 0 0 100 % 0 % 0 %
Ban Quản lý Khu kinh Tế 21 0 23 69 68 1 0 97.1 % 1.5 % 1.4 %
Sở Văn hóa và Thể thao 0 0 97 60 59 0 0 91.5 % 8.5 % 0 %
Sở Tài chính 1 0 47 23 19 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Ngoại Vụ 0 0 4 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Ban Dân tộc 0 0 2 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Thanh Tra Tỉnh 1 8 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND cấp huyện, xã, phường, thị trấn 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Một phần: 88
Một phần: 36
Toàn trình: 325
Tiếp nhận: 19629
Giải quyết: 19488
Trễ hạn: 111
Trước hạn: 91.7%
Đúng hạn: 7.8%
Trễ hạn: 0.5%
Một phần: 40
Một phần: 0
Toàn trình: 55
Tiếp nhận: 18246
Giải quyết: 17637
Trễ hạn: 310
Trước hạn: 56.4%
Đúng hạn: 41.8%
Trễ hạn: 1.8%
Một phần: 94
Một phần: 0
Toàn trình: 307
Tiếp nhận: 11781
Giải quyết: 11763
Trễ hạn: 134
Trước hạn: 79.9%
Đúng hạn: 19%
Trễ hạn: 1.1%
Một phần: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 124
Tiếp nhận: 9104
Giải quyết: 9107
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Một phần: 218
Một phần: 26
Toàn trình: 205
Tiếp nhận: 7009
Giải quyết: 7004
Trễ hạn: 99
Trước hạn: 92.7%
Đúng hạn: 5.9%
Trễ hạn: 1.4%
Một phần: 72
Một phần: 5
Toàn trình: 341
Tiếp nhận: 6282
Giải quyết: 6362
Trễ hạn: 22
Trước hạn: 96%
Đúng hạn: 3.7%
Trễ hạn: 0.3%
Một phần: 85
Một phần: 7
Toàn trình: 274
Tiếp nhận: 6060
Giải quyết: 6043
Trễ hạn: 28
Trước hạn: 96.8%
Đúng hạn: 2.7%
Trễ hạn: 0.5%
Một phần: 79
Một phần: 4
Toàn trình: 244
Tiếp nhận: 4738
Giải quyết: 4767
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 92.8%
Đúng hạn: 7.2%
Trễ hạn: 0%
Một phần: 95
Một phần: 0
Toàn trình: 315
Tiếp nhận: 4733
Giải quyết: 4694
Trễ hạn: 91
Trước hạn: 97.2%
Đúng hạn: 0.9%
Trễ hạn: 1.9%
Một phần: 135
Một phần: 1
Toàn trình: 258
Tiếp nhận: 2792
Giải quyết: 2782
Trễ hạn: 28
Trước hạn: 97.2%
Đúng hạn: 1.8%
Trễ hạn: 1%
Một phần: 48
Một phần: 2
Toàn trình: 333
Tiếp nhận: 1327
Giải quyết: 1267
Trễ hạn: 31
Trước hạn: 80.2%
Đúng hạn: 17.4%
Trễ hạn: 2.4%
Một phần: 21
Một phần: 3
Toàn trình: 105
Tiếp nhận: 1294
Giải quyết: 1174
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 99.5%
Đúng hạn: 0.3%
Trễ hạn: 0.2%
Một phần: 35
Một phần: 0
Toàn trình: 79
Tiếp nhận: 1137
Giải quyết: 1099
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 87.9%
Đúng hạn: 12%
Trễ hạn: 0.1%
Một phần: 11
Một phần: 5
Toàn trình: 69
Tiếp nhận: 461
Giải quyết: 359
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 88.9%
Đúng hạn: 11.1%
Trễ hạn: 0%
Một phần: 19
Một phần: 0
Toàn trình: 160
Tiếp nhận: 457
Giải quyết: 433
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 88.7%
Đúng hạn: 10.6%
Trễ hạn: 0.7%
Một phần: 39
Một phần: 0
Toàn trình: 113
Tiếp nhận: 323
Giải quyết: 295
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99%
Đúng hạn: 1%
Trễ hạn: 0%
Một phần: 2
Một phần: 11
Toàn trình: 37
Tiếp nhận: 127
Giải quyết: 132
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.7%
Đúng hạn: 2.3%
Trễ hạn: 0%
Một phần: 38
Một phần: 0
Toàn trình: 94
Tiếp nhận: 107
Giải quyết: 111
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.3%
Đúng hạn: 2.7%
Trễ hạn: 0%
Một phần: 1
Một phần: 0
Toàn trình: 99
Tiếp nhận: 98
Giải quyết: 94
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Một phần: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 86
Tiếp nhận: 88
Giải quyết: 88
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 58%
Đúng hạn: 42%
Trễ hạn: 0%
Một phần: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 37
Tiếp nhận: 79
Giải quyết: 76
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Một phần: 3
Một phần: 0
Toàn trình: 26
Tiếp nhận: 78
Giải quyết: 72
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Một phần: 21
Một phần: 0
Toàn trình: 23
Tiếp nhận: 69
Giải quyết: 68
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 97.1%
Đúng hạn: 1.5%
Trễ hạn: 1.4%
Một phần: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 97
Tiếp nhận: 60
Giải quyết: 59
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 91.5%
Đúng hạn: 8.5%
Trễ hạn: 0%
Một phần: 1
Một phần: 0
Toàn trình: 47
Tiếp nhận: 23
Giải quyết: 19
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Một phần: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 4
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Một phần: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 2
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Một phần: 1
Một phần: 8
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Một phần: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%