Loading...

STT Ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 505/QĐ-UBND 08/03/2023 Quyết định Về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý củ Xem thêm >>
2 484/QĐ-UBND 07/03/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai Xem thêm >>
3 426/QĐ-UBND 28/02/2023 Quyết định Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế Xem thêm >>
4 381/QĐ-UBND 24/02/2023 Quyết định Về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉn Xem thêm >>
5 327/QĐ-UBND 20/02/2023 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính áp dụng tại cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Xem thêm >>
6 333/QD-UBND 20/02/2023 Quyết định Về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thô Xem thêm >>
7 330/QĐ-UBND 20/02/2023 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 99 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai Xem thêm >>
8 329/QĐ-UBND 20/02/2023 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 15 thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao t Xem thêm >>
9 191/QĐ-UBND 28/01/2023 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phá Xem thêm >>
10 132/QĐ-UBND 16/01/2023 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông ti Xem thêm >>
11 113/QĐ-UBND 14/01/2023 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 29 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Lào Cai Xem thêm >>
12 76/QĐ-UBND 12/01/2023 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp Xem thêm >>
13 39/QĐ-UBND 10/01/2023 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông ti Xem thêm >>
14 40/QĐ-UBND 10/01/2023 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc phạm vi chức năng quản Xem thêm >>
15 3523/QĐ-UBND 25/12/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính t Xem thêm >>
16 3058/QĐ-UBND 07/12/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thuộc phạm vi chức năng quản Xem thêm >>
17 3053/QĐ-UBND 06/12/2022 Quyết định Quyết đinh về việc công bố Danh mục 37 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm Xem thêm >>
18 2833/QĐ-UBND 20/11/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính lĩnh vực chính quyền địa phương và công tác thanh niên thuộc phạm vi chức năng quả Xem thêm >>
19 2609/QĐ-UBND 02/11/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước; Sửa đổi Quyết định số 5 Xem thêm >>
20 2555/QĐ-UBND 31/10/2022 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở N Xem thêm >>