Loading...

STT Tên cơ quan Nội dung Tải về
1 UBND Tỉnh Lào Cai Đánh giá công chức, viên chức và cơ quan, đơn vị tham gia tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý I năm 2023 theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.
2 UBND Huyện Bắc Hà Đánh giá công chức, viên chức và cơ quan, đơn vị tham gia tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 tại Báo cáo số 940/BC-UBND ngày 17/12/2021 của UBND huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.
3 UBND Huyện Văn Bàn Đánh giá công chức, viên chức và cơ quan, đơn vị tham gia tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 tại Báo cáo số 1014/BC-UBND ngày 20/12/2021 của UBND huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.
4 UBND Huyện Si Ma Cai Đánh giá công chức, viên chức và cơ quan, đơn vị tham gia tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 tại Báo cáo số 702/BC-UBND ngày 17/12/2021 của UBND huyện Si Ma Cai tỉnh Lào Cai theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.
5 UBND thị xã Sa Pa Đánh giá công chức, viên chức và cơ quan, đơn vị tham gia tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 tại Báo cáo số 1200/BC-UBND ngày 17/12/2021 của UBND thị xã Sa Pa tỉnh Lào Cai theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.
6 UBND Huyện Mường Khương Đánh giá công chức, viên chức và cơ quan, đơn vị tham gia tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 tại Báo cáo số 1167/BC-UBND ngày 16/12/2021 của UBND huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.
7 UBND Huyện Bát Xát Đánh giá công chức, viên chức và cơ quan, đơn vị tham gia tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 tại Báo cáo số 715/BC-UBND ngày 17/12/2021 của UBND huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.
8 UBND Huyện Bảo Yên Đánh giá công chức, viên chức và cơ quan, đơn vị tham gia tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 tại Báo cáo số 736/BC-UBND ngày 17/12/2021 của UBND huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.
9 UBND Huyện Bảo Thắng Đánh giá công chức, viên chức và cơ quan, đơn vị tham gia tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 tại Báo cáo số 1016/BC-UBND ngày 17/12/2021 của UBND huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.
10 UBND Thành Phố Lào Cai Đánh giá công chức, viên chức và cơ quan, đơn vị tham gia tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 tại Báo cáo số 784/BC-UBND ngày 20/12/2021 của UBND thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.
11 Ban Quản lý Khu kinh Tế Đánh giá công chức, viên chức và cơ quan, đơn vị tham gia tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 tại Báo cáo số 478/BC-BQL ngày 17/12/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.
12 Thanh Tra Tỉnh Đánh giá công chức, viên chức và cơ quan, đơn vị tham gia tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 tại Báo cáo số 226/BC-TT ngày 17/12/2021 của Thanh tra tỉnh Lào Cai theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.
13 Sở Văn hóa và Thể thao Đánh giá công chức, viên chức và cơ quan, đơn vị tham gia tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 tại Báo cáo số 412/BC-SVHTTDL ngày 17/12/2021 của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.
14 Sở Thông tin và Truyền thông Đánh giá công chức, viên chức và cơ quan, đơn vị tham gia tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 tại Báo cáo số 578/BC-STTTT ngày 14/12/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.
15 Sở Tư pháp Đánh giá công chức, viên chức và cơ quan, đơn vị tham gia tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 tại Báo cáo số 424/BC-STP ngày 17/12/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.
16 Sở Tài Nguyên Môi Trường Đánh giá công chức, viên chức và cơ quan, đơn vị tham gia tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 tại Báo cáo số 343/BC-STNMT ngày 14/12/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.
17 Sở Tài chính Đánh giá công chức, viên chức và cơ quan, đơn vị tham gia tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 tại Báo cáo số 397/BC-STC ngày 16/12/2021 của Sở Tài chính tỉnh Lào Cai theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.
18 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đánh giá công chức, viên chức và cơ quan, đơn vị tham gia tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 tại Báo cáo số 589/BC-SNN ngày 16/12/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.
19 Sở Nội vụ Đánh giá công chức, viên chức và cơ quan, đơn vị tham gia tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 tại Báo cáo số 318/BC-SNV ngày 17/12/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.
20 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đánh giá công chức, viên chức và cơ quan, đơn vị tham gia tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 tại Báo cáo số 680/BC-SLĐTBXH ngày 15/12/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.