CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 43 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 TNX_01 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Cấp Quận/huyện Tài nguyên & môi trường
2 2.000528.000.00.00.H38 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Tư pháp
3 NVH_12 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Cấp Quận/huyện Nội vụ
4 TNX_02 Tham vấn Đề án bảo vệ môi trường Cấp Quận/huyện Tài nguyên & môi trường
5 2.000806.000.00.00.H38 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Tư pháp
6 1.001022.000.00.00.H38 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Cấp Quận/huyện Tư pháp
7 1.001766.000.00.00.H38 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Tư pháp
8 NVH_04 Thủ tục Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện Cấp Quận/huyện Nội vụ
9 2.000779.000.00.00.H38 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Tư pháp
10 1.000656.000.00.00.H38 Thủ tục đăng ký khai tử Cấp Quận/huyện Tư pháp
11 1.001695.000.00.00.H38 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Tư pháp
12 NVX_06 Thủ tục Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Cấp Quận/huyện Nội vụ
13 1.001669.000.00.00.H38 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Tư pháp
14 1.001199.000.00.00.H38 Thủ tục Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Cấp Quận/huyện Nội vụ
15 NVX_07 Thủ tục Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Cấp Quận/huyện Nội vụ