CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 86 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.006388.000.00.00.H38 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục Giáo dục Trung học
2 1.005074.000.00.00.H38 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục Giáo dục Trung học
3 1.005067.000.00.00.H38 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại Giáo dục Trung học
4 1.005070.000.00.00.H38 Sáp nhập, chia tách trường THPT Giáo dục Trung học
5 1.006389.000.00.00.H38 Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) Giáo dục Trung học
6 1.005015.000.00.00.H38 Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân và Cơ sở giáo dục khác
7 1.005008.000.00.00.H38 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân và Cơ sở giáo dục khác
8 1.004988.000.00.00.H38 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân và Cơ sở giáo dục khác
9 1.004999.000.00.00.H38 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân và Cơ sở giáo dục khác
10 1.004991.000.00.00.H38 Giải thể trường trung học phổ thông chuyên Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân và Cơ sở giáo dục khác
11 1.005084.000.00.00.H38 Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú Giáo dục Dân tộc
12 1.005081.000.00.00.H38 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục Giáo dục Dân tộc
13 1.005079.000.00.00.H38 Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú Giáo dục Dân tộc
14 1.005076.000.00.00.H38 Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường) Giáo dục Dân tộc
15 1.005065.000.00.00.H38 Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục thường xuyên