CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 54 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.006388.000.00.00.H38 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Trung học
2 1.006389.000.00.00.H38 Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Trung học
3 1.005015.000.00.00.H38 Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân và Cơ sở giáo dục khác
4 1.004999.000.00.00.H38 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân và Cơ sở giáo dục khác
5 1.004991.000.00.00.H38 Giải thể trường trung học phổ thông chuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân và Cơ sở giáo dục khác
6 1.005084.000.00.00.H38 Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Dân tộc
7 1.005079.000.00.00.H38 Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Dân tộc
8 1.005076.000.00.00.H38 Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường) Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Dân tộc
9 1.005065.000.00.00.H38 Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên (Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ) Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục thường xuyên
10 1.005062.000.00.00.H38 Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại (Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ) Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục thường xuyên
11 1.000744.000.00.00.H38 Sáp nhập, chia tách Trung tâm giáo dục thường xuyên (Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ) Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục thường xuyên
12 1.005057.000.00.00.H38 Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên (Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ) Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục thường xuyên
13 1.005036.000.00.00.H38 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin hoc) Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân và Cơ sở giáo dục khác
14 2.001805.000.00.00.H38 Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ) Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân và Cơ sở giáo dục khác
15 1.005069.000.00.00.H38 Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục nghề nghiệp