CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 11 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.005394.000.00.00.H38 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Công Chức Viên Chức
2 1.009340.000.00.00.H38 Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức Phi chính phủ, tổ chức biên chế
3 1.005385.000.00.00.H38 Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức Công Chức Viên Chức
4 1.000989.000.00.00.H38 Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã Xây dựng chính quyền
5 1.005393.000.00.00.H38 Thủ tục tiếp nhân vào làm viên chức Công Chức Viên Chức
6 2.002157.000.00.00.H38 Thủ tục thi nâng ngạch công chức Công Chức Viên Chức
7 2.000465.000.00.00.H38 Thủ tục thẩm định thành lập thôn mới, thôn tổ dân phố Xây dựng chính quyền
8 1.001843.000.00.00.H38 Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cử trú hợp pháp tại Việt Nam Tôn giáo
9 1.001832.000.00.00.H38 Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh Tôn giáo
10 1.001818.000.00.00.H38 Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo ở một tỉnh Tôn giáo
11 2.002167.000.00.00.H38 Thủ tục thông báo về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh Tôn giáo