CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 183 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CTHM_01 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Công thương
2 CTHM_14 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Công thương
3 GT_01 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Giao thông vận tải
4 TP_0001 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Tư pháp
5 KHĐTH_01 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Kế hoạch & đầu tư
6 COVID_01 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch Covid-19 Lao động thương binh & xã hội
7 LĐTBXHH_01 Thủ tục: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Lao động thương binh & xã hội
8 LĐX_01 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật. Lao động thương binh & xã hội
9 NVH_01 Thủ tục Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo Nội vụ
10 NVH_14 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Nội vụ
11 NVX_01 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Nội vụ
12 TNMTH_01 Xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường Tài nguyên & môi trường
13 TTTTM_01 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Thông tin truyền thông
14 1.001029.000.00.00.H38 Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp) Văn hóa, thể thao và du lịch
15 1.003565.000.00.00.H38 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Nghị định số: 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ. Y tế