CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tìm kiếm nâng cao


Tìm thấy 68 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.005394.000.00.00.H38 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Sở Nội vụ Công Chức Viên Chức
2 1.003503.000.00.00.H38 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội (cấp tỉnh) Sở Nội vụ Tổ chức Phi chính phủ, tổ chức biên chế
3 1.009319.000.00.00.H38 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Nội vụ Tổ chức Phi chính phủ, tổ chức biên chế
4 1.009331.000.00.00.H38 Thủ tục hành chính thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Nội vụ Tổ chức Phi chính phủ, tổ chức biên chế
5 1.009340.000.00.00.H38 Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Nội vụ Tổ chức Phi chính phủ, tổ chức biên chế
6 1.010766 Tặng Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai Sở Nội vụ Thi đua khen thưởng
7 2.000449.000.00.00.H38 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sở Nội vụ Thi đua khen thưởng
8 1.001894.000.00.00.H38 Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Sở Nội vụ Tôn giáo
9 1.009320.000.00.00.H38 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Nội vụ Tổ chức Phi chính phủ, tổ chức biên chế
10 2.001481.000.00.00.H38 Thủ tục thành lập hội (cấp tỉnh) Sở Nội vụ Tổ chức Phi chính phủ, tổ chức biên chế
11 1.000934.000.00.00.H38 Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Sở Nội vụ Thi đua khen thưởng
12 1.001886.000.00.00.H38 Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Sở Nội vụ Tôn giáo
13 1.003960.000.00.00.H38 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội (cấp tỉnh) Sở Nội vụ Tổ chức Phi chính phủ, tổ chức biên chế
14 1.009321.000.00.00.H38 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Nội vụ Tổ chức Phi chính phủ, tổ chức biên chế
15 1.000924.000.00.00.H38 Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh Sở Nội vụ Thi đua khen thưởng