CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 68 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.003503.000.00.00.H38 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội (cấp tỉnh) Tổ chức Phi chính phủ, tổ chức biên chế
2 1.009331.000.00.00.H38 Thủ tục hành chính thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức Phi chính phủ, tổ chức biên chế
3 1.010766 Tặng Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai Thi đua khen thưởng
4 2.000449.000.00.00.H38 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thi đua khen thưởng
5 1.001894.000.00.00.H38 Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tôn giáo
6 2.001717.000.00.00.H38 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh Xây dựng chính quyền
7 1.009320.000.00.00.H38 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức Phi chính phủ, tổ chức biên chế
8 2.001481.000.00.00.H38 Thủ tục thành lập hội (cấp tỉnh) Tổ chức Phi chính phủ, tổ chức biên chế
9 1.000934.000.00.00.H38 Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Thi đua khen thưởng
10 1.001886.000.00.00.H38 Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tôn giáo
11 1.003999.000.00.00.H38 Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh Xây dựng chính quyền
12 1.003960.000.00.00.H38 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội (cấp tỉnh) Tổ chức Phi chính phủ, tổ chức biên chế
13 1.009321.000.00.00.H38 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức Phi chính phủ, tổ chức biên chế
14 1.000924.000.00.00.H38 Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh Thi đua khen thưởng
15 1.001875.000.00.00.H38 Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tôn giáo