Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
UBND Thành Phố Lào Cai 110 36 305 9526 9382 50 22 89.8 % 9.6 % 0.6 %
Sở Tài Nguyên Môi Trường 40 0 55 7893 7358 144 136 57.3 % 40.8 % 1.9 %
UBND Huyện Bát Xát 94 0 315 5314 5303 91 19 87.2 % 11.1 % 1.7 %
Sở Công Thương 0 0 125 4221 4222 1 4 100 % 0 % 0 %
UBND Huyện Bảo Thắng 220 25 204 3117 3139 58 8 91.8 % 6.3 % 1.9 %
UBND thị xã Sa Pa 75 5 342 2814 2858 5 49 96.2 % 3.6 % 0.2 %
UBND Huyện Bắc Hà 85 7 274 2676 2625 15 2 96 % 3.5 % 0.5 %
UBND Huyện Mường Khương 95 0 315 2388 2398 76 6 95.8 % 1 % 3.2 %
UBND Huyện Bảo Yên 81 5 241 2082 2037 2 6 93.8 % 6.1 % 0.1 %
UBND Huyện Văn Bàn 138 1 255 1487 1501 5 2 98 % 1.7 % 0.3 %
UBND Huyện Si Ma Cai 43 2 334 690 585 17 3 89.2 % 7.9 % 2.9 %
Sở Tư pháp 21 3 105 609 512 1 1 99.8 % 0 % 0.2 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 35 0 79 577 562 0 1 88.3 % 11.7 % 0 %
Sở Nội vụ 11 6 68 244 263 0 0 99.6 % 0.4 % 0 %
Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng 33 0 146 181 178 1 4 84.8 % 14.6 % 0.6 %
Sở Y tế 39 0 113 147 106 0 0 98.1 % 1.9 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 2 12 36 68 72 0 0 98.6 % 1.4 % 0 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 26 0 77 53 48 0 1 100 % 0 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 0 0 86 47 47 0 0 40.4 % 59.6 % 0 %
Ban Quản lý Khu kinh Tế 21 0 23 45 45 1 0 97.8 % 0 % 2.2 %
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 37 0 102 39 42 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Du lịch 3 0 26 36 35 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 39 34 29 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Văn hóa và Thể thao 0 0 96 26 25 0 0 88 % 12 % 0 %
Sở Tài chính 1 0 47 5 4 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Ngoại Vụ 0 0 4 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Ban Dân tộc 0 0 2 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Thanh Tra Tỉnh 1 8 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND cấp huyện, xã, phường, thị trấn 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 110
Mức độ 3: 36
Mức độ 4: 305
Tiếp nhận: 9526
Giải quyết: 9382
Trễ hạn: 50
Trước hạn: 89.8%
Đúng hạn: 9.6%
Trễ hạn: 0.6%
Mức độ 2: 40
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 55
Tiếp nhận: 7893
Giải quyết: 7358
Trễ hạn: 144
Trước hạn: 57.3%
Đúng hạn: 40.8%
Trễ hạn: 1.9%
Mức độ 2: 94
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 315
Tiếp nhận: 5314
Giải quyết: 5303
Trễ hạn: 91
Trước hạn: 87.2%
Đúng hạn: 11.1%
Trễ hạn: 1.7%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 125
Tiếp nhận: 4221
Giải quyết: 4222
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 220
Mức độ 3: 25
Mức độ 4: 204
Tiếp nhận: 3117
Giải quyết: 3139
Trễ hạn: 58
Trước hạn: 91.8%
Đúng hạn: 6.3%
Trễ hạn: 1.9%
Mức độ 2: 75
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 342
Tiếp nhận: 2814
Giải quyết: 2858
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 96.2%
Đúng hạn: 3.6%
Trễ hạn: 0.2%
Mức độ 2: 85
Mức độ 3: 7
Mức độ 4: 274
Tiếp nhận: 2676
Giải quyết: 2625
Trễ hạn: 15
Trước hạn: 96%
Đúng hạn: 3.5%
Trễ hạn: 0.5%
Mức độ 2: 95
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 315
Tiếp nhận: 2388
Giải quyết: 2398
Trễ hạn: 76
Trước hạn: 95.8%
Đúng hạn: 1%
Trễ hạn: 3.2%
Mức độ 2: 81
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 241
Tiếp nhận: 2082
Giải quyết: 2037
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 93.8%
Đúng hạn: 6.1%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 138
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 255
Tiếp nhận: 1487
Giải quyết: 1501
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 98%
Đúng hạn: 1.7%
Trễ hạn: 0.3%
Mức độ 2: 43
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 334
Tiếp nhận: 690
Giải quyết: 585
Trễ hạn: 17
Trước hạn: 89.2%
Đúng hạn: 7.9%
Trễ hạn: 2.9%
Mức độ 2: 21
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 105
Tiếp nhận: 609
Giải quyết: 512
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 99.8%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0.2%
Mức độ 2: 35
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 79
Tiếp nhận: 577
Giải quyết: 562
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 88.3%
Đúng hạn: 11.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 11
Mức độ 3: 6
Mức độ 4: 68
Tiếp nhận: 244
Giải quyết: 263
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.6%
Đúng hạn: 0.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 33
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 146
Tiếp nhận: 181
Giải quyết: 178
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 84.8%
Đúng hạn: 14.6%
Trễ hạn: 0.6%
Mức độ 2: 39
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 113
Tiếp nhận: 147
Giải quyết: 106
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.1%
Đúng hạn: 1.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 12
Mức độ 4: 36
Tiếp nhận: 68
Giải quyết: 72
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.6%
Đúng hạn: 1.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 26
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 77
Tiếp nhận: 53
Giải quyết: 48
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 86
Tiếp nhận: 47
Giải quyết: 47
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 40.4%
Đúng hạn: 59.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 21
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 23
Tiếp nhận: 45
Giải quyết: 45
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 97.8%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 2.2%
Mức độ 2: 37
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 102
Tiếp nhận: 39
Giải quyết: 42
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 26
Tiếp nhận: 36
Giải quyết: 35
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 39
Tiếp nhận: 34
Giải quyết: 29
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 96
Tiếp nhận: 26
Giải quyết: 25
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 88%
Đúng hạn: 12%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 47
Tiếp nhận: 5
Giải quyết: 4
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 8
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%