Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị TTHC còn lại
(thủ tục)
Một phần
(thủ tục)
Toàn trình
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Đang xử lý
(hồ sơ)
Trả kết quả
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Sở Tài Nguyên Môi Trường 40 0 56 13812 2910 10902 274 163 55.5 % 43.6 % 0.9 %
UBND Thành Phố Lào Cai 98 51 315 11570 208 11362 362 7 94.8 % 4 % 1.2 %
Sở Công Thương 1 4 124 8748 27 8721 0 4 99.9 % 0.1 % 0 %
UBND Huyện Bảo Thắng 186 43 190 8264 242 8022 12 15 92.3 % 7.5 % 0.2 %
UBND Huyện Bát Xát 182 1 244 7007 176 6831 37 6 80 % 19.6 % 0.4 %
UBND Huyện Bắc Hà 59 27 261 6219 108 6111 96 15 97.8 % 2.1 % 0.1 %
UBND Huyện Bảo Yên 9 5 323 4552 88 4464 5 4 87.9 % 12 % 0.1 %
UBND thị xã Sa Pa 104 8 341 4035 143 3892 35 61 94.1 % 5.2 % 0.7 %
UBND Huyện Mường Khương 88 3 310 3250 77 3173 45 89 92.4 % 6.2 % 1.4 %
UBND Huyện Si Ma Cai 85 40 309 1849 58 1791 20 2 81.1 % 17.8 % 1.1 %
Sở Tư pháp 21 3 105 1346 91 1255 0 5 100 % 0 % 0 %
UBND Huyện Văn Bàn 167 1 261 1158 34 1124 12 2 93.7 % 5.4 % 0.9 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 0 120 742 76 666 0 0 84.4 % 15.6 % 0 %
Sở Y tế 43 19 75 286 57 229 4 1 94.3 % 3.9 % 1.8 %
Sở Giao thông Vận tải 1 16 120 142 9 133 4 36 84.2 % 12.8 % 3 %
Sở Xây dựng 0 5 54 118 8 110 1 14 85.5 % 13.6 % 0.9 %
Sở Nội vụ 2 16 67 85 4 81 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 12 15 107 79 1 78 0 0 91 % 9 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 0 34 54 79 1 78 0 0 79.5 % 20.5 % 0 %
Sở Du lịch 3 7 19 68 1 67 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0 81 29 59 8 51 0 1 98 % 2 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 38 54 7 47 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Văn hóa và Thể thao 0 40 49 48 7 41 0 0 100 % 0 % 0 %
Ban Quản lý Khu kinh Tế 0 10 36 44 8 36 0 2 83.3 % 16.7 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 0 14 45 41 2 39 0 0 97.4 % 2.6 % 0 %
Sở Tài chính 0 0 32 8 0 8 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Ngoại Vụ 1 0 4 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Ban Dân tộc 0 0 2 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Thanh Tra Tỉnh 1 8 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND cấp huyện, xã, phường, thị trấn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
TTHC còn lại: 40
Một phần: 0
Toàn trình: 56
Tiếp nhận: 13812
Đang xử lý: 2910
Trả kết quả: 10902
Trễ hạn: 274
Trước hạn: 55.5%
Đúng hạn: 43.6%
Trễ hạn: 0.9%
TTHC còn lại: 98
Một phần: 51
Toàn trình: 315
Tiếp nhận: 11570
Đang xử lý: 208
Trả kết quả: 11362
Trễ hạn: 362
Trước hạn: 94.8%
Đúng hạn: 4%
Trễ hạn: 1.2%
TTHC còn lại: 1
Một phần: 4
Toàn trình: 124
Tiếp nhận: 8748
Đang xử lý: 27
Trả kết quả: 8721
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.9%
Đúng hạn: 0.1%
Trễ hạn: 0%
TTHC còn lại: 186
Một phần: 43
Toàn trình: 190
Tiếp nhận: 8264
Đang xử lý: 242
Trả kết quả: 8022
Trễ hạn: 12
Trước hạn: 92.3%
Đúng hạn: 7.5%
Trễ hạn: 0.2%
TTHC còn lại: 182
Một phần: 1
Toàn trình: 244
Tiếp nhận: 7007
Đang xử lý: 176
Trả kết quả: 6831
Trễ hạn: 37
Trước hạn: 80%
Đúng hạn: 19.6%
Trễ hạn: 0.4%
TTHC còn lại: 59
Một phần: 27
Toàn trình: 261
Tiếp nhận: 6219
Đang xử lý: 108
Trả kết quả: 6111
Trễ hạn: 96
Trước hạn: 97.8%
Đúng hạn: 2.1%
Trễ hạn: 0.1%
TTHC còn lại: 9
Một phần: 5
Toàn trình: 323
Tiếp nhận: 4552
Đang xử lý: 88
Trả kết quả: 4464
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 87.9%
Đúng hạn: 12%
Trễ hạn: 0.1%
TTHC còn lại: 104
Một phần: 8
Toàn trình: 341
Tiếp nhận: 4035
Đang xử lý: 143
Trả kết quả: 3892
Trễ hạn: 35
Trước hạn: 94.1%
Đúng hạn: 5.2%
Trễ hạn: 0.7%
TTHC còn lại: 88
Một phần: 3
Toàn trình: 310
Tiếp nhận: 3250
Đang xử lý: 77
Trả kết quả: 3173
Trễ hạn: 45
Trước hạn: 92.4%
Đúng hạn: 6.2%
Trễ hạn: 1.4%
TTHC còn lại: 85
Một phần: 40
Toàn trình: 309
Tiếp nhận: 1849
Đang xử lý: 58
Trả kết quả: 1791
Trễ hạn: 20
Trước hạn: 81.1%
Đúng hạn: 17.8%
Trễ hạn: 1.1%
TTHC còn lại: 21
Một phần: 3
Toàn trình: 105
Tiếp nhận: 1346
Đang xử lý: 91
Trả kết quả: 1255
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
TTHC còn lại: 167
Một phần: 1
Toàn trình: 261
Tiếp nhận: 1158
Đang xử lý: 34
Trả kết quả: 1124
Trễ hạn: 12
Trước hạn: 93.7%
Đúng hạn: 5.4%
Trễ hạn: 0.9%
TTHC còn lại: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 120
Tiếp nhận: 742
Đang xử lý: 76
Trả kết quả: 666
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 84.4%
Đúng hạn: 15.6%
Trễ hạn: 0%
TTHC còn lại: 43
Một phần: 19
Toàn trình: 75
Tiếp nhận: 286
Đang xử lý: 57
Trả kết quả: 229
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 94.3%
Đúng hạn: 3.9%
Trễ hạn: 1.8%
TTHC còn lại: 1
Một phần: 16
Toàn trình: 120
Tiếp nhận: 142
Đang xử lý: 9
Trả kết quả: 133
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 84.2%
Đúng hạn: 12.8%
Trễ hạn: 3%
TTHC còn lại: 0
Một phần: 5
Toàn trình: 54
Tiếp nhận: 118
Đang xử lý: 8
Trả kết quả: 110
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 85.5%
Đúng hạn: 13.6%
Trễ hạn: 0.9%
TTHC còn lại: 2
Một phần: 16
Toàn trình: 67
Tiếp nhận: 85
Đang xử lý: 4
Trả kết quả: 81
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
TTHC còn lại: 12
Một phần: 15
Toàn trình: 107
Tiếp nhận: 79
Đang xử lý: 1
Trả kết quả: 78
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 91%
Đúng hạn: 9%
Trễ hạn: 0%
TTHC còn lại: 0
Một phần: 34
Toàn trình: 54
Tiếp nhận: 79
Đang xử lý: 1
Trả kết quả: 78
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 79.5%
Đúng hạn: 20.5%
Trễ hạn: 0%
TTHC còn lại: 3
Một phần: 7
Toàn trình: 19
Tiếp nhận: 68
Đang xử lý: 1
Trả kết quả: 67
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
TTHC còn lại: 0
Một phần: 81
Toàn trình: 29
Tiếp nhận: 59
Đang xử lý: 8
Trả kết quả: 51
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98%
Đúng hạn: 2%
Trễ hạn: 0%
TTHC còn lại: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 38
Tiếp nhận: 54
Đang xử lý: 7
Trả kết quả: 47
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
TTHC còn lại: 0
Một phần: 40
Toàn trình: 49
Tiếp nhận: 48
Đang xử lý: 7
Trả kết quả: 41
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
TTHC còn lại: 0
Một phần: 10
Toàn trình: 36
Tiếp nhận: 44
Đang xử lý: 8
Trả kết quả: 36
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 83.3%
Đúng hạn: 16.7%
Trễ hạn: 0%
TTHC còn lại: 0
Một phần: 14
Toàn trình: 45
Tiếp nhận: 41
Đang xử lý: 2
Trả kết quả: 39
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.4%
Đúng hạn: 2.6%
Trễ hạn: 0%
TTHC còn lại: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 32
Tiếp nhận: 8
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 8
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
TTHC còn lại: 1
Một phần: 0
Toàn trình: 4
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
TTHC còn lại: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 2
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
TTHC còn lại: 1
Một phần: 8
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
TTHC còn lại: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%