Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Sở Tài Nguyên Môi Trường 47 0 63 19352 16897 4669 873 56.2 % 16.2 % 27.6 %
UBND Thành Phố Lào Cai 110 26 317 17831 17488 151 63 92.7 % 6.5 % 0.8 %
UBND Huyện Bát Xát 98 1 350 16709 16582 339 126 89.3 % 8.6 % 2.1 %
UBND Huyện Bảo Yên 139 2 304 11090 11040 1 171 92 % 8 % 0 %
UBND Huyện Bảo Thắng 222 25 202 10460 10246 61 31 98.2 % 1.2 % 0.6 %
UBND Huyện Mường Khương 99 0 352 10076 9970 295 71 92.5 % 4.6 % 2.9 %
UBND thị xã Sa Pa 98 0 347 8276 8128 16 64 92.5 % 7.3 % 0.2 %
Sở Công Thương 0 39 94 5668 5663 12 1 99.7 % 0.1 % 0.2 %
UBND Huyện Bắc Hà 133 8 305 5082 5106 18 4 99.2 % 0.5 % 0.3 %
UBND Huyện Văn Bàn 84 0 361 3905 4006 187 5 91.2 % 4.1 % 4.7 %
UBND Huyện Si Ma Cai 73 5 350 2893 2905 20 6 98.9 % 0.4 % 0.7 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 31 0 80 911 895 0 25 85 % 15 % 0 %
Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng 1 0 201 305 300 5 21 88 % 10.3 % 1.7 %
Sở Y tế 37 0 114 266 246 3 2 97.2 % 1.6 % 1.2 %
Sở Nội vụ 8 6 68 220 219 0 0 96.8 % 3.2 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 2 14 40 193 188 0 2 100 % 0 % 0 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 12 0 84 143 144 0 8 100 % 0 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 0 5 81 113 112 0 0 72.3 % 27.7 % 0 %
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 32 1 104 94 93 0 0 84.9 % 15.1 % 0 %
Sở Văn hóa và Thể thao 0 0 96 62 66 0 7 92.4 % 7.6 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 38 59 54 1 1 96.3 % 1.9 % 1.8 %
Ban Quản lý Khu kinh Tế 21 0 23 48 43 3 0 88.4 % 4.7 % 6.9 %
Sở Du lịch 0 0 26 40 5 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tư pháp 6 2 111 28 29 2 5 93.1 % 0 % 6.9 %
Sở Tài chính 0 0 52 28 28 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Ngoại Vụ 0 0 4 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Công an Tỉnh 112 0 2 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Ban Dân tộc 0 0 2 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Thanh Tra Tỉnh 0 8 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND cấp huyện, xã, phường, thị trấn 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Công ty Điện lực Lào Cai 0 33 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 47
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 63
Tiếp nhận: 19352
Giải quyết: 16897
Trễ hạn: 4669
Trước hạn: 56.2%
Đúng hạn: 16.2%
Trễ hạn: 27.6%
Mức độ 2: 110
Mức độ 3: 26
Mức độ 4: 317
Tiếp nhận: 17831
Giải quyết: 17488
Trễ hạn: 151
Trước hạn: 92.7%
Đúng hạn: 6.5%
Trễ hạn: 0.8%
Mức độ 2: 98
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 350
Tiếp nhận: 16709
Giải quyết: 16582
Trễ hạn: 339
Trước hạn: 89.3%
Đúng hạn: 8.6%
Trễ hạn: 2.1%
Mức độ 2: 139
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 304
Tiếp nhận: 11090
Giải quyết: 11040
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 92%
Đúng hạn: 8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 222
Mức độ 3: 25
Mức độ 4: 202
Tiếp nhận: 10460
Giải quyết: 10246
Trễ hạn: 61
Trước hạn: 98.2%
Đúng hạn: 1.2%
Trễ hạn: 0.6%
Mức độ 2: 99
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 352
Tiếp nhận: 10076
Giải quyết: 9970
Trễ hạn: 295
Trước hạn: 92.5%
Đúng hạn: 4.6%
Trễ hạn: 2.9%
Mức độ 2: 98
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 347
Tiếp nhận: 8276
Giải quyết: 8128
Trễ hạn: 16
Trước hạn: 92.5%
Đúng hạn: 7.3%
Trễ hạn: 0.2%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 39
Mức độ 4: 94
Tiếp nhận: 5668
Giải quyết: 5663
Trễ hạn: 12
Trước hạn: 99.7%
Đúng hạn: 0.1%
Trễ hạn: 0.2%
Mức độ 2: 133
Mức độ 3: 8
Mức độ 4: 305
Tiếp nhận: 5082
Giải quyết: 5106
Trễ hạn: 18
Trước hạn: 99.2%
Đúng hạn: 0.5%
Trễ hạn: 0.3%
Mức độ 2: 84
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 361
Tiếp nhận: 3905
Giải quyết: 4006
Trễ hạn: 187
Trước hạn: 91.2%
Đúng hạn: 4.1%
Trễ hạn: 4.7%
Mức độ 2: 73
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 350
Tiếp nhận: 2893
Giải quyết: 2905
Trễ hạn: 20
Trước hạn: 98.9%
Đúng hạn: 0.4%
Trễ hạn: 0.7%
Mức độ 2: 31
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 80
Tiếp nhận: 911
Giải quyết: 895
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 85%
Đúng hạn: 15%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 201
Tiếp nhận: 305
Giải quyết: 300
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 88%
Đúng hạn: 10.3%
Trễ hạn: 1.7%
Mức độ 2: 37
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 114
Tiếp nhận: 266
Giải quyết: 246
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 97.2%
Đúng hạn: 1.6%
Trễ hạn: 1.2%
Mức độ 2: 8
Mức độ 3: 6
Mức độ 4: 68
Tiếp nhận: 220
Giải quyết: 219
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.8%
Đúng hạn: 3.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 14
Mức độ 4: 40
Tiếp nhận: 193
Giải quyết: 188
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 12
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 84
Tiếp nhận: 143
Giải quyết: 144
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 81
Tiếp nhận: 113
Giải quyết: 112
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 72.3%
Đúng hạn: 27.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 32
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 104
Tiếp nhận: 94
Giải quyết: 93
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 84.9%
Đúng hạn: 15.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 96
Tiếp nhận: 62
Giải quyết: 66
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 92.4%
Đúng hạn: 7.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 38
Tiếp nhận: 59
Giải quyết: 54
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 96.3%
Đúng hạn: 1.9%
Trễ hạn: 1.8%
Mức độ 2: 21
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 23
Tiếp nhận: 48
Giải quyết: 43
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 88.4%
Đúng hạn: 4.7%
Trễ hạn: 6.9%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 26
Tiếp nhận: 40
Giải quyết: 5
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 6
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 111
Tiếp nhận: 28
Giải quyết: 29
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 93.1%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 6.9%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 52
Tiếp nhận: 28
Giải quyết: 28
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 112
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 8
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 33
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%