Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Sở Tài Nguyên Môi Trường 40 0 55 2012 2153 31 31 62.1 % 36.5 % 1.4 %
UBND Thành Phố Lào Cai 139 39 267 1921 1944 10 8 88.3 % 11.2 % 0.5 %
Sở Công Thương 0 0 123 1269 1276 1 4 99.9 % 0 % 0.1 %
UBND Huyện Bát Xát 94 0 315 877 882 39 1 83.4 % 12.1 % 4.5 %
UBND Huyện Bắc Hà 85 7 274 625 636 1 0 98 % 1.9 % 0.1 %
UBND thị xã Sa Pa 76 5 341 433 506 6 13 93.5 % 5.3 % 1.2 %
UBND Huyện Bảo Yên 81 5 241 389 426 0 1 90.4 % 9.6 % 0 %
UBND Huyện Bảo Thắng 221 26 201 357 471 19 0 90.9 % 5.1 % 4 %
UBND Huyện Mường Khương 95 0 315 339 365 0 2 98.6 % 1.4 % 0 %
UBND Huyện Văn Bàn 139 1 254 296 318 0 1 98.7 % 1.3 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 35 0 79 171 161 0 0 89.4 % 10.6 % 0 %
Sở Tư pháp 21 3 105 128 125 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Nội vụ 11 6 68 53 39 0 0 97.4 % 2.6 % 0 %
UBND Huyện Si Ma Cai 43 2 334 52 57 0 0 82.5 % 17.5 % 0 %
Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng 33 0 146 52 60 1 0 85 % 13.3 % 1.7 %
Sở Y tế 40 0 112 22 39 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 0 0 86 22 21 0 0 14.3 % 85.7 % 0 %
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 38 0 101 20 23 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 2 12 36 18 18 0 0 94.4 % 5.6 % 0 %
Ban Quản lý Khu kinh Tế 21 0 23 18 17 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 39 8 5 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Văn hóa và Thể thao 0 0 96 6 7 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 23 0 83 6 7 0 1 100 % 0 % 0 %
Sở Du lịch 3 0 26 2 2 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tài chính 0 0 52 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Ngoại Vụ 0 0 4 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Ban Dân tộc 0 0 2 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Thanh Tra Tỉnh 1 8 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND cấp huyện, xã, phường, thị trấn 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 40
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 55
Tiếp nhận: 2012
Giải quyết: 2153
Trễ hạn: 31
Trước hạn: 62.1%
Đúng hạn: 36.5%
Trễ hạn: 1.4%
Mức độ 2: 139
Mức độ 3: 39
Mức độ 4: 267
Tiếp nhận: 1921
Giải quyết: 1944
Trễ hạn: 10
Trước hạn: 88.3%
Đúng hạn: 11.2%
Trễ hạn: 0.5%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 123
Tiếp nhận: 1269
Giải quyết: 1276
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 99.9%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 94
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 315
Tiếp nhận: 877
Giải quyết: 882
Trễ hạn: 39
Trước hạn: 83.4%
Đúng hạn: 12.1%
Trễ hạn: 4.5%
Mức độ 2: 85
Mức độ 3: 7
Mức độ 4: 274
Tiếp nhận: 625
Giải quyết: 636
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 98%
Đúng hạn: 1.9%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 76
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 341
Tiếp nhận: 433
Giải quyết: 506
Trễ hạn: 6
Trước hạn: 93.5%
Đúng hạn: 5.3%
Trễ hạn: 1.2%
Mức độ 2: 81
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 241
Tiếp nhận: 389
Giải quyết: 426
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 90.4%
Đúng hạn: 9.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 221
Mức độ 3: 26
Mức độ 4: 201
Tiếp nhận: 357
Giải quyết: 471
Trễ hạn: 19
Trước hạn: 90.9%
Đúng hạn: 5.1%
Trễ hạn: 4%
Mức độ 2: 95
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 315
Tiếp nhận: 339
Giải quyết: 365
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.6%
Đúng hạn: 1.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 139
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 254
Tiếp nhận: 296
Giải quyết: 318
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.7%
Đúng hạn: 1.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 35
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 79
Tiếp nhận: 171
Giải quyết: 161
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 89.4%
Đúng hạn: 10.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 21
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 105
Tiếp nhận: 128
Giải quyết: 125
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 11
Mức độ 3: 6
Mức độ 4: 68
Tiếp nhận: 53
Giải quyết: 39
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.4%
Đúng hạn: 2.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 43
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 334
Tiếp nhận: 52
Giải quyết: 57
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 82.5%
Đúng hạn: 17.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 33
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 146
Tiếp nhận: 52
Giải quyết: 60
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 85%
Đúng hạn: 13.3%
Trễ hạn: 1.7%
Mức độ 2: 40
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 112
Tiếp nhận: 22
Giải quyết: 39
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 86
Tiếp nhận: 22
Giải quyết: 21
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 14.3%
Đúng hạn: 85.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 38
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 101
Tiếp nhận: 20
Giải quyết: 23
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 12
Mức độ 4: 36
Tiếp nhận: 18
Giải quyết: 18
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 94.4%
Đúng hạn: 5.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 21
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 23
Tiếp nhận: 18
Giải quyết: 17
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 39
Tiếp nhận: 8
Giải quyết: 5
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 96
Tiếp nhận: 6
Giải quyết: 7
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 23
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 83
Tiếp nhận: 6
Giải quyết: 7
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 26
Tiếp nhận: 2
Giải quyết: 2
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 52
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 8
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%