Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị TTHC còn lại
(thủ tục)
Một phần
(thủ tục)
Toàn trình
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Đang xử lý
(hồ sơ)
Trả kết quả
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
UBND Thành Phố Lào Cai 83 34 320 34825 337 34488 398 63 92.5 % 6.3 % 1.2 %
Sở Tài Nguyên Môi Trường 40 0 53 34055 4222 29833 467 744 54.6 % 44.3 % 1.1 %
UBND Huyện Bát Xát 93 0 312 20562 317 20245 230 57 78.5 % 20.6 % 0.9 %
Sở Công Thương 0 0 124 17098 14 17084 7 7 99.9 % 0.1 % 0 %
UBND Huyện Bảo Thắng 219 26 208 15157 271 14886 152 25 92.3 % 6.9 % 0.8 %
UBND thị xã Sa Pa 70 7 345 11813 148 11665 51 157 95.4 % 4.2 % 0.4 %
UBND Huyện Bắc Hà 80 7 282 11689 274 11415 48 19 95 % 4.6 % 0.4 %
UBND Huyện Bảo Yên 80 3 249 10376 36 10340 8 6 92.9 % 7.1 % 0 %
UBND Huyện Mường Khương 96 3 313 7893 77 7816 113 70 97.3 % 1.3 % 1.4 %
UBND Huyện Văn Bàn 119 1 271 4894 88 4806 75 23 95 % 3.5 % 1.5 %
UBND Huyện Si Ma Cai 50 2 332 2352 16 2336 52 10 76.5 % 21.3 % 2.2 %
Sở Tư pháp 21 3 105 2303 100 2203 3 4 99.6 % 0.3 % 0.1 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 21 0 94 1838 79 1759 2 2 84.5 % 15.4 % 0.1 %
Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng 0 19 166 866 30 836 4 22 90.6 % 9 % 0.4 %
Sở Y tế 35 0 114 651 69 582 1 3 97.8 % 2.1 % 0.1 %
Sở Nội vụ 12 7 67 536 10 526 0 0 77.8 % 22.2 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 2 14 38 276 1 275 0 0 98.5 % 1.5 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 0 0 86 215 1 214 0 0 45.3 % 54.7 % 0 %
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 37 0 94 183 1 182 0 0 96.2 % 3.8 % 0 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4 1 97 174 5 169 0 6 100 % 0 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 37 152 6 146 0 1 100 % 0 % 0 %
Sở Văn hóa và Thể thao 0 0 94 125 1 124 0 1 92.7 % 7.3 % 0 %
Sở Du lịch 3 0 26 117 3 114 0 0 100 % 0 % 0 %
Ban Quản lý Khu kinh Tế 16 0 28 111 6 105 1 1 98.1 % 1 % 0.9 %
Sở Tài chính 0 0 28 45 0 45 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Ngoại Vụ 1 0 4 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Ban Dân tộc 0 0 2 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Thanh Tra Tỉnh 1 8 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND cấp huyện, xã, phường, thị trấn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
TTHC còn lại: 83
Một phần: 34
Toàn trình: 320
Tiếp nhận: 34825
Đang xử lý: 337
Trả kết quả: 34488
Trễ hạn: 398
Trước hạn: 92.5%
Đúng hạn: 6.3%
Trễ hạn: 1.2%
TTHC còn lại: 40
Một phần: 0
Toàn trình: 53
Tiếp nhận: 34055
Đang xử lý: 4222
Trả kết quả: 29833
Trễ hạn: 467
Trước hạn: 54.6%
Đúng hạn: 44.3%
Trễ hạn: 1.1%
TTHC còn lại: 93
Một phần: 0
Toàn trình: 312
Tiếp nhận: 20562
Đang xử lý: 317
Trả kết quả: 20245
Trễ hạn: 230
Trước hạn: 78.5%
Đúng hạn: 20.6%
Trễ hạn: 0.9%
TTHC còn lại: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 124
Tiếp nhận: 17098
Đang xử lý: 14
Trả kết quả: 17084
Trễ hạn: 7
Trước hạn: 99.9%
Đúng hạn: 0.1%
Trễ hạn: 0%
TTHC còn lại: 219
Một phần: 26
Toàn trình: 208
Tiếp nhận: 15157
Đang xử lý: 271
Trả kết quả: 14886
Trễ hạn: 152
Trước hạn: 92.3%
Đúng hạn: 6.9%
Trễ hạn: 0.8%
TTHC còn lại: 70
Một phần: 7
Toàn trình: 345
Tiếp nhận: 11813
Đang xử lý: 148
Trả kết quả: 11665
Trễ hạn: 51
Trước hạn: 95.4%
Đúng hạn: 4.2%
Trễ hạn: 0.4%
TTHC còn lại: 80
Một phần: 7
Toàn trình: 282
Tiếp nhận: 11689
Đang xử lý: 274
Trả kết quả: 11415
Trễ hạn: 48
Trước hạn: 95%
Đúng hạn: 4.6%
Trễ hạn: 0.4%
TTHC còn lại: 80
Một phần: 3
Toàn trình: 249
Tiếp nhận: 10376
Đang xử lý: 36
Trả kết quả: 10340
Trễ hạn: 8
Trước hạn: 92.9%
Đúng hạn: 7.1%
Trễ hạn: 0%
TTHC còn lại: 96
Một phần: 3
Toàn trình: 313
Tiếp nhận: 7893
Đang xử lý: 77
Trả kết quả: 7816
Trễ hạn: 113
Trước hạn: 97.3%
Đúng hạn: 1.3%
Trễ hạn: 1.4%
TTHC còn lại: 119
Một phần: 1
Toàn trình: 271
Tiếp nhận: 4894
Đang xử lý: 88
Trả kết quả: 4806
Trễ hạn: 75
Trước hạn: 95%
Đúng hạn: 3.5%
Trễ hạn: 1.5%
TTHC còn lại: 50
Một phần: 2
Toàn trình: 332
Tiếp nhận: 2352
Đang xử lý: 16
Trả kết quả: 2336
Trễ hạn: 52
Trước hạn: 76.5%
Đúng hạn: 21.3%
Trễ hạn: 2.2%
TTHC còn lại: 21
Một phần: 3
Toàn trình: 105
Tiếp nhận: 2303
Đang xử lý: 100
Trả kết quả: 2203
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 99.6%
Đúng hạn: 0.3%
Trễ hạn: 0.1%
TTHC còn lại: 21
Một phần: 0
Toàn trình: 94
Tiếp nhận: 1838
Đang xử lý: 79
Trả kết quả: 1759
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 84.5%
Đúng hạn: 15.4%
Trễ hạn: 0.1%
TTHC còn lại: 0
Một phần: 19
Toàn trình: 166
Tiếp nhận: 866
Đang xử lý: 30
Trả kết quả: 836
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 90.6%
Đúng hạn: 9%
Trễ hạn: 0.4%
TTHC còn lại: 35
Một phần: 0
Toàn trình: 114
Tiếp nhận: 651
Đang xử lý: 69
Trả kết quả: 582
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 97.8%
Đúng hạn: 2.1%
Trễ hạn: 0.1%
TTHC còn lại: 12
Một phần: 7
Toàn trình: 67
Tiếp nhận: 536
Đang xử lý: 10
Trả kết quả: 526
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 77.8%
Đúng hạn: 22.2%
Trễ hạn: 0%
TTHC còn lại: 2
Một phần: 14
Toàn trình: 38
Tiếp nhận: 276
Đang xử lý: 1
Trả kết quả: 275
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.5%
Đúng hạn: 1.5%
Trễ hạn: 0%
TTHC còn lại: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 86
Tiếp nhận: 215
Đang xử lý: 1
Trả kết quả: 214
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 45.3%
Đúng hạn: 54.7%
Trễ hạn: 0%
TTHC còn lại: 37
Một phần: 0
Toàn trình: 94
Tiếp nhận: 183
Đang xử lý: 1
Trả kết quả: 182
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.2%
Đúng hạn: 3.8%
Trễ hạn: 0%
TTHC còn lại: 4
Một phần: 1
Toàn trình: 97
Tiếp nhận: 174
Đang xử lý: 5
Trả kết quả: 169
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
TTHC còn lại: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 37
Tiếp nhận: 152
Đang xử lý: 6
Trả kết quả: 146
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
TTHC còn lại: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 94
Tiếp nhận: 125
Đang xử lý: 1
Trả kết quả: 124
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 92.7%
Đúng hạn: 7.3%
Trễ hạn: 0%
TTHC còn lại: 3
Một phần: 0
Toàn trình: 26
Tiếp nhận: 117
Đang xử lý: 3
Trả kết quả: 114
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
TTHC còn lại: 16
Một phần: 0
Toàn trình: 28
Tiếp nhận: 111
Đang xử lý: 6
Trả kết quả: 105
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 98.1%
Đúng hạn: 1%
Trễ hạn: 0.9%
TTHC còn lại: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 28
Tiếp nhận: 45
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 45
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
TTHC còn lại: 1
Một phần: 0
Toàn trình: 4
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
TTHC còn lại: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 2
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
TTHC còn lại: 1
Một phần: 8
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
TTHC còn lại: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%