UBND Thị Trấn Mường Khương
Số hồ sơ xử lý: 5624
Đúng & trước hạn: 5611
Trễ hạn 13
Trước hạn: 98.6%
Đúng hạn: 1.17%
Trễ hạn: 0.23%
UBND huyện Mường Khương
Số hồ sơ xử lý: 990
Đúng & trước hạn: 895
Trễ hạn 95
Trước hạn: 82.73%
Đúng hạn: 7.68%
Trễ hạn: 9.59%
UBND xã Bản Lầu
Số hồ sơ xử lý: 1684
Đúng & trước hạn: 1683
Trễ hạn 1
Trước hạn: 98.4%
Đúng hạn: 1.54%
Trễ hạn: 0.06%
UBND xã Bản Xen
Số hồ sơ xử lý: 520
Đúng & trước hạn: 506
Trễ hạn 14
Trước hạn: 89.62%
Đúng hạn: 7.69%
Trễ hạn: 2.69%
UBND xã Cao Sơn
Số hồ sơ xử lý: 832
Đúng & trước hạn: 709
Trễ hạn 123
Trước hạn: 56.25%
Đúng hạn: 28.97%
Trễ hạn: 14.78%
UBND xã Dìn Chin
Số hồ sơ xử lý: 205
Đúng & trước hạn: 128
Trễ hạn 77
Trước hạn: 45.85%
Đúng hạn: 16.59%
Trễ hạn: 37.56%
UBND xã La Pán Tẩn
Số hồ sơ xử lý: 276
Đúng & trước hạn: 274
Trễ hạn 2
Trước hạn: 78.26%
Đúng hạn: 21.01%
Trễ hạn: 0.73%
UBND xã Lùng Khấu Nhin
Số hồ sơ xử lý: 1500
Đúng & trước hạn: 1489
Trễ hạn 11
Trước hạn: 97.6%
Đúng hạn: 1.67%
Trễ hạn: 0.73%
UBND xã Lùng Vai
Số hồ sơ xử lý: 1117
Đúng & trước hạn: 1115
Trễ hạn 2
Trước hạn: 99.02%
Đúng hạn: 0.81%
Trễ hạn: 0.17%
UBND xã Nấm Lư
Số hồ sơ xử lý: 697
Đúng & trước hạn: 691
Trễ hạn 6
Trước hạn: 98.13%
Đúng hạn: 1%
Trễ hạn: 0.87%
UBND xã Nậm Chảy
Số hồ sơ xử lý: 400
Đúng & trước hạn: 378
Trễ hạn 22
Trước hạn: 92.5%
Đúng hạn: 2%
Trễ hạn: 5.5%
UBND xã Pha Long
Số hồ sơ xử lý: 651
Đúng & trước hạn: 624
Trễ hạn 27
Trước hạn: 86.48%
Đúng hạn: 9.37%
Trễ hạn: 4.15%
UBND xã Thanh Bình
Số hồ sơ xử lý: 1156
Đúng & trước hạn: 1008
Trễ hạn 148
Trước hạn: 67.91%
Đúng hạn: 19.29%
Trễ hạn: 12.8%
UBND xã Tung Chung Phố
Số hồ sơ xử lý: 415
Đúng & trước hạn: 410
Trễ hạn 5
Trước hạn: 96.63%
Đúng hạn: 2.17%
Trễ hạn: 1.2%
UBND xã Tả Gia Khâu
Số hồ sơ xử lý: 258
Đúng & trước hạn: 171
Trễ hạn 87
Trước hạn: 53.49%
Đúng hạn: 12.79%
Trễ hạn: 33.72%
UBND xã Tả Ngài Chồ
Số hồ sơ xử lý: 310
Đúng & trước hạn: 308
Trễ hạn 2
Trước hạn: 96.45%
Đúng hạn: 2.9%
Trễ hạn: 0.65%
UBND xã Tả Thàng
Số hồ sơ xử lý: 408
Đúng & trước hạn: 394
Trễ hạn 14
Trước hạn: 85.05%
Đúng hạn: 11.52%
Trễ hạn: 3.43%