ĐÁNH GIÁ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Loading...


** Để nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tại tỉnh Lào Cai, Kính mong Quý Ông/Bà dành thời gian để đánh giá chất lượng phục vụ, dịch vụ hành chính công mà Quý Ông/Bà đã hoặc đang thực hiện tại tỉnh Lào Cai. Sự góp ý của Quý Ông/Bà sẽ giúp cho dịch vụ hành chính công tại tỉnh Lào Cai ngày càng hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn!

ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

Loading...


** Để nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tại tỉnh Lào Cai, Kính mong Quý Ông/Bà dành thời gian để đánh giá chất lượng phục vụ, dịch vụ hành chính công mà Quý Ông/Bà đã hoặc đang thực hiện tại tỉnh Lào Cai. Sự góp ý của Quý Ông/Bà sẽ giúp cho dịch vụ hành chính công tại tỉnh Lào Cai ngày càng hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn!