Tìm thấy 137 thủ tục

Toàn trình
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
Toàn trình
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa
Toàn trình
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật
Toàn trình
Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa
Toàn trình
Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa
Toàn trình
Đổi tên cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu
Toàn trình
Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa
Toàn trình
Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa
Toàn trình
Thiết lập khu neo đậu
Toàn trình
Thỏa thuận nâng cấp bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa
Toàn trình
Thỏa thuận thiết lập báo hiệu đường thủy nội địa đối với công trình xây dựng, hoạt động trên đường thủy nội địa
Toàn trình
Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính
Toàn trình
Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa
Toàn trình
Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng thủy nội địa
Toàn trình
Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng luồng đường thủy nội địa
Loading...