Tìm thấy 191 thủ tục

Mức độ 4
Hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín dụng để đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phụ vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo quy định tại Khoản 3 Điều 4, Khoản 3 Điều 5 Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.
Mức độ 4
thực hiện giao việc bảo trì tài sản hạ tầng đường bộ cho nhà thầu thi công xây dựng.
Mức độ 4
Xác định xe thuộc diện không chịu phí, được bù trừ hoặc trả lại tiền phí đã nộp
Mức độ 4
Bãi bỏ đường ngang
Mức độ 4
Cấp Giấy phép kết nối các tuyến đường sắt
Mức độ 4
Cấp Giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang
Mức độ 4
Cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt
Mức độ 4
Chấp thuận chủ trương kết nối các tuyến đường sắt
Mức độ 4
Chấp thuận chủ trương xây dựng đường ngang (đối với đường sắt có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 100 km/giờ giao nhau với đường bộ; đường sắt giao nhau với đường bộ từ cấp IV trở xuống)
Mức độ 4
Gia hạn giấy phép kết nối, bãi bỏ kết nối các tuyến đường sắt
Mức độ 4
Gia hạn Giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang
Mức độ 4
Gia hạn giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt
Mức độ 4
Cấp biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch
Mức độ 4
Cấp, cấp lại, chuyển đổi chứng chỉ nghiệp vụ và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc thẩm quyền của Cơ sở dạy nghề
Mức độ 4
Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba và chứng chỉ nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề), chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải.
Loading...