Tìm thấy 2312 thủ tục

Mức độ 2
Mua quyển hóa đơn
Mức độ 2
Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê
Mức độ 2
Quyết định bán tài sản công
Mức độ 4
Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ
Mức độ 4
Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công
Mức độ 2
Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công
Mức độ 4
Quyết định điều chuyển tài sản công
Mức độ 4
Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công
Mức độ 2
Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư
Mức độ 2
Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư
Mức độ 2
Quyết định thanh lý tài sản công
Mức độ 2
Quyết định thanh lý tài sản công
Mức độ 4
Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước
Mức độ 4
Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
Mức độ 4
Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị
Loading...