Tìm thấy 86 thủ tục

Mức độ 4
Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú
Mức độ 4
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp
Mức độ 4
Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp
Mức độ 4
Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp
Mức độ 4
Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu)
Mức độ 4
Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp sư phạm)
Mức độ 4
Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm
Mức độ 4
Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục
Mức độ 4
Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục
Mức độ 4
Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại
Mức độ 4
Giải thể Trung tâm Giáo dục thường xuyên
Mức độ 4
Sáp nhập, chia, tách Trung tâm Giáo dục thường xuyên
Mức độ 4
Thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên
Mức độ 4
Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục
Mức độ 4
Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại
Loading...