Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Y Tý

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 95 93 2 0 100 %
Tháng 8 161 161 0 0 100 %
Tháng 7 119 115 4 0 100 %
Tháng 6 87 77 9 1 98.9 %
Tháng 5 160 129 31 0 100 %
Tháng 4 83 80 3 0 100 %
Tháng 3 123 109 4 10 91.9 %
Tháng 2 81 75 5 1 98.8 %
Tháng 1 15 15 0 0 100 %