Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Yên Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 12 12 0 0 100 %
Tháng 10 19 19 0 0 100 %
Tháng 9 109 109 0 0 100 %
Tháng 8 3 3 0 0 100 %
Tháng 7 30 30 0 0 100 %
Tháng 6 38 38 0 0 100 %
Tháng 5 38 38 0 0 100 %
Tháng 4 23 23 0 0 100 %
Tháng 3 13 13 0 0 100 %
Tháng 2 34 34 0 0 100 %
Tháng 1 15 15 0 0 100 %