Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Vạn Hòa

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 21 17 4 0 100 %
Tháng 8 24 23 1 0 100 %
Tháng 7 61 50 11 0 100 %
Tháng 6 42 42 0 0 100 %
Tháng 5 8 6 1 1 87.5 %
Tháng 4 102 28 74 0 100 %
Tháng 3 118 68 50 0 100 %
Tháng 2 70 50 20 0 100 %
Tháng 1 30 28 2 0 100 %