Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Tả Phời

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 130 130 0 0 100 %
Tháng 8 176 172 0 4 97.7 %
Tháng 7 228 225 0 3 98.7 %
Tháng 6 130 111 19 0 100 %
Tháng 5 47 46 1 0 100 %
Tháng 4 95 91 3 1 98.9 %
Tháng 3 82 80 2 0 100 %
Tháng 2 33 29 0 4 87.9 %