Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Thải Giàng Phố

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 148 148 0 0 100 %
Tháng 8 86 85 1 0 100 %
Tháng 7 51 47 4 0 100 %
Tháng 6 46 45 1 0 100 %
Tháng 5 36 36 0 0 100 %
Tháng 4 56 56 0 0 100 %
Tháng 3 35 35 0 0 100 %
Tháng 2 153 153 0 0 100 %
Tháng 1 6 5 1 0 100 %