Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Tà Chải

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 307 307 0 0 100 %
Tháng 8 178 177 0 1 99.4 %
Tháng 7 92 92 0 0 100 %
Tháng 6 162 162 0 0 100 %
Tháng 5 118 118 0 0 100 %
Tháng 4 133 133 0 0 100 %
Tháng 3 67 67 0 0 100 %
Tháng 2 72 72 0 0 100 %
Tháng 1 133 133 0 0 100 %