Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Na Hối

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 109 108 1 0 100 %
Tháng 8 126 125 1 0 100 %
Tháng 7 88 87 0 1 98.9 %
Tháng 6 82 82 0 0 100 %
Tháng 5 104 104 0 0 100 %
Tháng 4 91 90 1 0 100 %
Tháng 3 49 49 0 0 100 %
Tháng 2 92 92 0 0 100 %
Tháng 1 22 22 0 0 100 %