Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Kim Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 10 33 33 0 0 100 %
Tháng 9 506 504 2 0 100 %
Tháng 8 1043 1004 39 0 100 %
Tháng 7 179 179 0 0 100 %
Tháng 6 187 179 8 0 100 %
Tháng 5 385 339 46 0 100 %
Tháng 4 216 199 17 0 100 %
Tháng 3 229 218 11 0 100 %
Tháng 2 143 137 6 0 100 %
Tháng 1 66 65 1 0 100 %