Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Hợp Thành

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 147 147 0 0 100 %
Tháng 8 120 120 0 0 100 %
Tháng 7 103 103 0 0 100 %
Tháng 6 94 92 2 0 100 %
Tháng 5 143 142 0 1 99.3 %
Tháng 4 101 101 0 0 100 %
Tháng 3 109 107 2 0 100 %
Tháng 2 60 57 1 2 96.7 %
Tháng 1 58 57 1 0 100 %