Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Đồng Tuyển

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 87 87 0 0 100 %
Tháng 8 88 85 2 1 98.9 %
Tháng 7 54 53 1 0 100 %
Tháng 6 103 95 8 0 100 %
Tháng 5 99 92 7 0 100 %
Tháng 4 89 80 6 3 96.6 %
Tháng 3 113 93 20 0 100 %
Tháng 2 145 96 39 10 93.1 %
Tháng 1 52 37 13 2 96.2 %