Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Điện Quan

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 10 8 8 0 0 100 %
Tháng 9 103 103 0 0 100 %
Tháng 8 277 276 1 0 100 %
Tháng 7 107 107 0 0 100 %
Tháng 6 85 84 1 0 100 %
Tháng 5 96 96 0 0 100 %
Tháng 4 67 64 3 0 100 %
Tháng 3 87 87 0 0 100 %
Tháng 2 103 102 1 0 100 %
Tháng 1 70 70 0 0 100 %