Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Cam Đường

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 127 127 0 0 100 %
Tháng 8 194 194 0 0 100 %
Tháng 7 140 138 2 0 100 %
Tháng 6 252 252 0 0 100 %
Tháng 5 95 93 2 0 100 %
Tháng 4 179 179 0 0 100 %
Tháng 3 136 136 0 0 100 %
Tháng 2 274 265 9 0 100 %
Tháng 1 109 109 0 0 100 %