Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Cốc Ly

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 13 12 1 0 100 %
Tháng 8 80 63 17 0 100 %
Tháng 7 93 82 11 0 100 %
Tháng 6 83 69 12 2 97.6 %
Tháng 5 149 142 5 2 98.7 %
Tháng 4 102 95 7 0 100 %
Tháng 3 123 109 14 0 100 %
Tháng 2 202 198 4 0 100 %
Tháng 1 74 65 9 0 100 %