Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Bản Phố

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 10 1 1 0 0 100 %
Tháng 9 45 44 1 0 100 %
Tháng 8 57 31 26 0 100 %
Tháng 7 59 40 19 0 100 %
Tháng 6 3 0 1 2 33.3 %
Tháng 5 123 119 4 0 100 %
Tháng 4 209 209 0 0 100 %
Tháng 3 42 42 0 0 100 %