Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Bảo Nhai

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 253 242 9 2 99.2 %
Tháng 8 157 155 2 0 100 %
Tháng 7 113 102 10 1 99.1 %
Tháng 6 84 84 0 0 100 %
Tháng 5 80 80 0 0 100 %
Tháng 4 98 98 0 0 100 %
Tháng 3 148 140 3 5 96.6 %
Tháng 2 50 49 1 0 100 %
Tháng 1 14 14 0 0 100 %