Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Bảo Hà

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 52 52 0 0 100 %
Tháng 8 103 103 0 0 100 %
Tháng 7 82 81 1 0 100 %
Tháng 6 75 72 3 0 100 %
Tháng 5 61 58 3 0 100 %
Tháng 4 34 32 2 0 100 %
Tháng 3 2 2 0 0 100 %
Tháng 2 21 21 0 0 100 %
Tháng 1 6 6 0 0 100 %