Thống kê chi tiết theo tháng UBND Thị trấn Si Ma Cai

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 11 4 7 0 100 %
Tháng 8 16 4 11 1 93.8 %
Tháng 7 24 7 17 0 100 %
Tháng 6 19 12 7 0 100 %
Tháng 5 6 4 2 0 100 %
Tháng 4 24 22 2 0 100 %
Tháng 3 17 17 0 0 100 %
Tháng 2 46 46 0 0 100 %
Tháng 1 2 2 0 0 100 %