Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Tung Chung Phố

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 62 62 0 0 100 %
Tháng 8 59 59 0 0 100 %
Tháng 7 131 131 0 0 100 %
Tháng 6 92 92 0 0 100 %
Tháng 5 103 103 0 0 100 %
Tháng 4 63 63 0 0 100 %
Tháng 3 75 75 0 0 100 %
Tháng 2 54 54 0 0 100 %
Tháng 1 27 27 0 0 100 %