Thống kê chi tiết theo tháng UBND Xã Quang Kim

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 10 4 3 1 0 100 %
Tháng 9 69 50 19 0 100 %
Tháng 8 130 112 18 0 100 %
Tháng 7 124 77 47 0 100 %
Tháng 6 119 100 19 0 100 %
Tháng 5 176 129 46 1 99.4 %
Tháng 4 107 69 38 0 100 %
Tháng 3 118 110 8 0 100 %
Tháng 2 53 47 6 0 100 %
Tháng 1 1 1 0 0 100 %