Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Nấm Lư

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 10 9 0 1 90 %
Tháng 8 136 135 0 1 99.3 %
Tháng 7 171 171 0 0 100 %
Tháng 6 165 165 0 0 100 %
Tháng 5 136 132 4 0 100 %
Tháng 4 50 50 0 0 100 %
Tháng 3 46 46 0 0 100 %
Tháng 2 52 51 1 0 100 %
Tháng 1 10 10 0 0 100 %