Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Cao Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 55 55 0 0 100 %
Tháng 8 123 122 1 0 100 %
Tháng 7 73 72 1 0 100 %
Tháng 6 83 82 1 0 100 %
Tháng 5 133 133 0 0 100 %
Tháng 4 102 102 0 0 100 %
Tháng 3 298 298 0 0 100 %
Tháng 2 196 196 0 0 100 %
Tháng 1 64 64 0 0 100 %