Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Bản Lầu

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 35 33 2 0 100 %
Tháng 8 100 99 0 1 99 %
Tháng 7 104 100 4 0 100 %
Tháng 6 56 55 1 0 100 %
Tháng 5 85 85 0 0 100 %
Tháng 4 130 130 0 0 100 %
Tháng 3 176 163 10 3 98.3 %
Tháng 2 148 147 0 1 99.3 %
Tháng 1 5 5 0 0 100 %