Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Xuân Quang

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 158 158 0 0 100 %
Tháng 8 221 215 6 0 100 %
Tháng 7 185 181 0 4 97.8 %
Tháng 6 161 161 0 0 100 %
Tháng 5 97 97 0 0 100 %
Tháng 4 83 82 1 0 100 %
Tháng 3 137 136 1 0 100 %
Tháng 2 71 70 1 0 100 %
Tháng 1 17 17 0 0 100 %