Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Thái Niên

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 164 164 0 0 100 %
Tháng 8 271 271 0 0 100 %
Tháng 7 148 148 0 0 100 %
Tháng 6 197 196 1 0 100 %
Tháng 5 88 88 0 0 100 %
Tháng 4 84 82 2 0 100 %
Tháng 3 192 192 0 0 100 %
Tháng 2 154 154 0 0 100 %
Tháng 1 43 41 0 2 95.3 %