Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Thanh Bình

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 321 315 6 0 100 %
Tháng 8 113 112 1 0 100 %
Tháng 7 78 77 1 0 100 %
Tháng 6 134 134 0 0 100 %
Tháng 5 201 201 0 0 100 %
Tháng 4 67 66 1 0 100 %
Tháng 3 99 99 0 0 100 %
Tháng 2 100 100 0 0 100 %
Tháng 1 33 32 0 1 97 %