Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Sơn Hà

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 114 104 10 0 100 %
Tháng 8 124 119 5 0 100 %
Tháng 7 100 99 1 0 100 %
Tháng 6 96 95 1 0 100 %
Tháng 5 97 95 1 1 99 %
Tháng 4 72 69 3 0 100 %
Tháng 3 116 109 7 0 100 %
Tháng 2 89 64 25 0 100 %
Tháng 1 39 37 2 0 100 %