Thống kê chi tiết theo tháng UBND Xã Phong Niên

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 343 343 0 0 100 %
Tháng 8 289 273 16 0 100 %
Tháng 7 135 135 0 0 100 %
Tháng 6 94 91 3 0 100 %
Tháng 5 78 77 0 1 98.7 %
Tháng 4 108 108 0 0 100 %
Tháng 3 114 111 3 0 100 %
Tháng 2 69 69 0 0 100 %
Tháng 1 15 15 0 0 100 %