Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Mường Hoa

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 213 213 0 0 100 %
Tháng 8 127 107 20 0 100 %
Tháng 7 142 139 3 0 100 %
Tháng 6 148 123 22 3 98 %
Tháng 5 171 159 11 1 99.4 %
Tháng 4 141 135 5 1 99.3 %
Tháng 3 142 139 1 2 98.6 %
Tháng 2 185 179 6 0 100 %
Tháng 1 6 6 0 0 100 %