Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Hoàng Liên

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 195 191 4 0 100 %
Tháng 8 121 119 2 0 100 %
Tháng 7 212 212 0 0 100 %
Tháng 6 108 106 2 0 100 %
Tháng 5 218 216 2 0 100 %
Tháng 4 83 81 2 0 100 %
Tháng 3 120 120 0 0 100 %
Tháng 2 162 160 2 0 100 %
Tháng 1 19 13 3 3 84.2 %