Thống kê chi tiết theo tháng UBND Xã Gia Phú

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 10 7 7 0 0 100 %
Tháng 9 451 328 123 0 100 %
Tháng 8 120 80 38 2 98.3 %
Tháng 7 91 53 38 0 100 %
Tháng 6 61 51 10 0 100 %
Tháng 5 52 51 0 1 98.1 %
Tháng 4 30 27 3 0 100 %
Tháng 3 87 74 13 0 100 %
Tháng 2 24 24 0 0 100 %
Tháng 1 6 6 0 0 100 %