Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Xuân Giao

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 99 91 6 2 98 %
Tháng 8 111 108 3 0 100 %
Tháng 7 163 155 8 0 100 %
Tháng 6 143 131 12 0 100 %
Tháng 5 163 145 18 0 100 %
Tháng 4 155 139 16 0 100 %
Tháng 3 204 192 12 0 100 %
Tháng 2 109 105 4 0 100 %
Tháng 1 27 27 0 0 100 %