Thống kê chi tiết theo tháng Ubnd xã Cốc San

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 10 11 11 0 0 100 %
Tháng 9 115 114 1 0 100 %
Tháng 8 151 149 1 1 99.3 %
Tháng 7 53 53 0 0 100 %
Tháng 6 171 166 5 0 100 %
Tháng 5 99 97 2 0 100 %
Tháng 4 62 58 0 4 93.5 %
Tháng 3 96 92 2 2 97.9 %
Tháng 2 90 65 19 6 93.3 %
Tháng 1 34 26 8 0 100 %