Thống kê chi tiết theo tháng UBND Xã Bản Phiệt

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 121 114 7 0 100 %
Tháng 8 211 202 9 0 100 %
Tháng 7 106 106 0 0 100 %
Tháng 6 120 119 1 0 100 %
Tháng 5 175 171 4 0 100 %
Tháng 4 190 187 3 0 100 %
Tháng 3 178 165 13 0 100 %
Tháng 2 49 42 6 1 98 %
Tháng 1 26 24 1 1 96.2 %