Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Bản Cầm

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 282 282 0 0 100 %
Tháng 8 194 194 0 0 100 %
Tháng 7 286 285 1 0 100 %
Tháng 6 254 253 1 0 100 %
Tháng 5 129 128 1 0 100 %
Tháng 4 71 69 2 0 100 %
Tháng 3 148 134 14 0 100 %
Tháng 2 39 38 0 1 97.4 %
Tháng 1 15 14 1 0 100 %