Thống kê chi tiết theo tháng UBND Thị trấn Bát Xát

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 271 165 105 1 99.6 %
Tháng 8 694 497 197 0 100 %
Tháng 7 308 204 104 0 100 %
Tháng 6 459 249 210 0 100 %
Tháng 5 1069 510 559 0 100 %
Tháng 4 639 544 95 0 100 %
Tháng 3 757 564 193 0 100 %
Tháng 2 435 412 23 0 100 %
Tháng 1 129 124 4 1 99.2 %